O klubu

Současnost 

Počet členů

Členské příspěvky

Ke stažení

Z historie

Současnost 

SK Drásov, z.s. je přímým nástupcem Fotbalového oddílu TJ Sokol Drásov a osamostatněním se v roce 2011 navázal na fotbalový klub SK Drásov založený v roce 1942. Hlavním cílem SK Drásov je provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

Na počátku své novodobé činnosti měl SK Drásov ve fotbalových soutěžích mužstvo mužů, dlouhodobě hrající 3. tř. OP Brno-venkov. Od sezóny 2012/2013 k mužstvu mužů a několika dorostencům a žákům působících v okolních oddílech přibylo mužstvo přípravky (dětí 6-10 let) a na konci roku 2012 měl SK Drásov 69 členů, z toho 34 dospělých a 35 působících v mládežnických kategoriích (dorostu, žáků a přípravky). Vzhledem k dostatečnému počtu dětí bylo od sezóny 2013/2014 mužstvo přípravky rozděleno na dvě mužstva – mladší a starší přípravku, od sezóny 2016/2017 přibyla i žákovská mužstva – společná s FC Čebín a od sezóny 2018/2019 bylo vždy třeba u jednoho týmu přípravky založit i B-tým. V současné době máme v soutěžích mužstvo mužů, dvě mužstva žáků (společná s FC Čebín) a 3 týmy přípravek a mimo soutěže navíc velmi aktivní a početně silné mužstvo „starých pánů“, které sehrává přátelská utkání a účastní se turnajů. Na konci roku 2019 měl SK Drásov 109 členů, z toho 40 dospělých a 69 působících v mládežnických kategoriích (dorostu, žáků a přípravky).

Kromě sportovní činnosti užívá a provozuje SK Drásov fotbalové hřiště, které bylo dlouhodobě ve špatném stavu. V roce 2013 jsme za pomoci dotace z rozpočtu městyse Drásov vybudovali automatický závlahový systém a v roce 2020 dokončili rekonstrukci travnaté plochy. Tato rekonstrukce se uskutečnila za podpory Městyse Drásov a Jihomoravského kraje. Vezmeme-li v úvahu v roce 2019 Městysem Drásov dokončenou novou budovu fotbalových kabin, máme nyní k dispozici velmi dobré zázemí pro provozování sportovní činnosti.

Počet členů v roce 2019

Hráči - dospělí

Hráči - Přípravka

Hráči - dorost

Hráči - Minipřípravka

Hráči - Žáci

Hráči - Ostatní členové

Celkový počet členů za rok 2019

Počet členů v průběhu let

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Hráči – dospělí 17 23 24 23 18 17 15 20
Hráči – dorost 5 3 3 1 4 4 4 6
Hráči – děti 16 18 13 12 3 4 4 7
Hráči – přípravka 38 37 38 24 28 22 23 22
Hráči – minipřípravka 10 11 9 20 25 30
Ostatní čelenové 23 19 13 13 9 12 13 14
Celkem 109 108 100 93 87 89 59 69

Členské příspěvky

Rozhodnutím Valné hromady SK Drásov, z.s. ze dne 3. 11. 2016 byla stanovena následující výše členských příspěvků:
  • do 18-ti let věku 100,- Kč/rok
  • nad 18 let věku 200,- Kč/rok

Členské příspěvky je možno uhradit v hotovosti nebo převodem na účet SK Drásov 243233685/0300 s uvedením jména člena. Členské příspěvky jsou splatné do 31. 3. každého kalendářního roku. Dle příslušnosti hráčů k týmu mohou být vybírány také oddílové příspěvky.

Z historie klubu

Následující text mapující historii klubu SK Drásov byl převzat z publikace „110 let TJ Sokol Drásov“ vydané v roce 2003. Nejedná se však o úplný text, vybrali jsme jen některé, nejzásadnější pasáže:

Vznik organizované kopané se datuje počátkem roku 1942, fotbal se však v Drásově hlásil ke slovu již daleko dříve.

Počátky vznikají ve 30. letech, kdy několik nadšenců začalo provozovat tento sport v prostorách bývalé „Ohrady“. Byli to pánové Stanislav Patloka, Ing. Stojan, T. Dosoudil, František Lazar, Bohumil Horák, Vladimír Šmeral a další, kteří si ze svých, tehdy skromných prostředků, zakoupili míč a jiné nejnutnější potřeby k provozování kopané. Pro nepochopení veřejnosti však po několika letech tento sport zaniká. Někteří nadšenci přecházejí do okolních sportovních klubů a hřiště v Drásově osiřelo.

Později, před 2. světovou válkou, se znovu začíná v Drásově „kopat“. I nyní však hráči narážejí na nepochopení pánů radních, ba i některých tehdejších funkcionářů Sokola. Přesto, že nebylo kde hrát a z každého volného místa byli tito nadšenci („kopálisti“ jim říkali) vyháněni, jednání mnohdy končilo na obecním úřadě a dokonce i u soudu v Tišnově, přece jen tito nadšenci zažehli jiskru v srdcích mladých sportovců v Drásově, což nakonec v roce 1942 vedlo k založení organizovaného sportovního klubu v Drásově.

Přispěl k tomu i zákaz činnosti Sokola, čímž veškerá tělovýchovná a sportovní činnost přešla pod křídla sportovního klubu. Po založení klubu se vrátili do rodné obce všichni, kteří hrávali fotbal závodně za tehdejší SK Malhostovice.

Na valné hromadě v hostinci u Zichů dne 22. 2. 1942 byl zvolen výbor sportovního klubu na základě povolení okresního úřadu v Tišnově a tím ustaven sportovní klub s názvem SK Drásov.

Založením klubu však vyvstávají nové problémy. Je nutno řešit, kde hrát, kde schůzovat, především pak v čem hrát. I tyto problémy však byly mladými nadšenci vyřešeny. St. Zicha uvolňuje pro schůzovou činnost místnost v hostinci, která se stala prozatímní klubovnou SK, dále pak umožňuje uskladnění rekvizit.

Méně nákladné rekvizity zakupují hráči z vlastních prostředků, míč daruje St. Zicha, vypomáhá sousední SK Kuřim, který daruje dresy.

Poté se provádí jednání o pronájem pozemku na zbudování hřiště. V tom přichází vstříc Miroslav Klouda, který pronajímá SK pole za zahradami u potoka. Obětavostí a nadšením je v rekordním čase zbudováno první vlastní hřiště.

Po skončení 2. světové války při jednání s MNV dochází k písemné dohodě o vybudování hřiště u parku. Dohoda byla sepsána, k realizaci však nedošlo, a tak se SK opět ocitá bez hřiště a je nucen hrát zápasy na hřištích sousedních klubů, především v Čebíně a v Tišnově. Proto dochází opět k jednání o získání pozemku na vybudování hřiště. Konečně získává SK do nájmu pozemek za zahradami směrem k Tišnovu, v místech, kde se dnes nacházejí objekty JZD, kde díky obětavosti členů klubu je znovu zbudováno hřiště.

Problémy s hřištěm však nebyly jedinou starostí tehdejšího vedení SK. Klub se ocitá ve finanční tísni, a proto se obrací na členy klubu, aby upsali půjčky a stali se tzv. podílníky. Rekvizity jsou zajišťovány různými způsoby, hráči si je sami opatřují, často i kupují.

Důležitým mezníkem v životě SK je rok 1948, kdy přijetím zákona o sjednocení tělesné výchovy a sportu tento sportovní klub jako takový zaniká a oddíl se stává jednou ze složek TJ Sokol.

Je to jedna z dalších etap vývoje kopané v Drásově, pro klub příznivá. Oddíl kopané tím získává určitou materiální záruku a zázemí, i možnosti k získání finančních zdrojů (pořádání tanečních zábav apod.) v místní sokolovně.

Dalším mezníkem ve vývoji kopané v Drásově je rozhraní let 1952- 1953, kdy na základě reorganizace tělesné výchovy a přijetím usnesení státních orgánů z prosince 1952 jsou utvářeny DSO = dobrovolné sportovní organizace vedle průmyslových podniků.

Také v TJ Sokol v Drásově bylo rozhodnuto, aby se TJ Sokol stala závodní jednotou pod MEZ Drásov a převzala název TJ Spartak Drásov.

Tímto rozhodnutím přešel i oddíl kopané pod závodní jednotu. V krátké době pod novým názvem dochází ke spolupráci s vedením podniku MEZ a závodním výborem ROH a k jednání o vybudování sportovního stadionu v Drásově v akci „Z“.

Po schválení příslušnými orgány je výstavba stadionu zařazena do akce a ihned přikročeno k realizaci plánu. Zde se znovu projevuje obětavost příznivců sportu, kteří výstavbě obětovali mnoho volného času. Jsou to především Miroslav Vaca, František Jurka a tehdejší pokladník TJ Ludvík Rašovský, kteří celou akci řídí a zabezpečují. Mnoho dalších sportovců odpracovalo na výstavbě stadionu nesčetné desítky hodin. Velkou pomoc poskytl akci podnik MEZ Drásov zabezpečením dokumentace, obstaráváním materiálu a organizováním brigád.

V roce 1956 se Drásov dočkal otevření nového fotbalového hřiště, zbudovaného v areálu stadionu. Tento areál byl projektován tak, aby zde kromě hřiště pro kopanou mohla být vybudována hřiště pro další druhy sportu.

Po zbudování hřiště nastupuje oddíl k další etapě výstavby, k vybudování kabin včetně sociálního zařízení a umýváren. Činovníci a členové oddílu kopané se však nespokojují se stávajícím stavem a každoročně hřiště vylepšují a vybavují.

Po vyřešení materiálních podmínek se může výbor oddílu kopané daleko více věnovat sportovní činnosti a výchově dorostu a žactva.

Po sportovní stránce nedosahuje oddíl kopané žádných vynikajících výsledků, avšak vzhledem k velikosti této vesnické organizace je jeho zařazení ve třídě úměrné.

Pro oddíl je jistě dobrým vysvědčením, že pro svoji činnost nemusí vyhledávat hráče v okolí, ale může doplňovat mužstvo vlastními odchovanci.

Ke stažení

přihláška

V případě zájmu o členství v SK Drásov, z.s. odevzdejte vyplněnou přihlášku některému z trenérů na trénincích nebo doručte na adresu Zdeněk Homolka, Drásov 312, 664 24 Drásov a proveďte úhradu členského příspěvku.

Stanovy SK Drásov

Výroční zprávy

2019

2018

2017

2016

2015